Qualsevol procediment anestèsic o quirúrgic comporta per al pacient un risc que es veu incrementat en cas de malaltia o lesió. Això fa que sigui necessari prendre precaucions abans i després de l’anestèsia.

Pacients Prequirúrgics (Abans de la cirurgia)

pacientes-quirurgicos-survet-01
  • Els propietaris han de signar el consentiment d’anestèsia per escrit abans del procediment quirúrgic i, en cas d’existir cap dubte, preguntar al personal del centre.
  • És important mantenir l’animal en dejú de sòlids durant 12 hores (exceptuant la medicació) per tal d’evitar vòmits durant l’anestèsia. No és necessari retirar l’aigua abans de l’ingrés.
  • És necessari que el pacient arribi al centre net i endreçat.
  • És aconsellable que l’animal defequi i orini abans de la cirurgia.
  • No oblideu comunicar a l’Equip mèdic tota la informació refent a qualsevol procés que pugui ser rellevant per a la cirurgia, sobretot si el pacient ha patit convulsions en algun moment.

Pacients Postquirúrgics (Després de la cirurgia)

Després de qualsevol cirurgia o anestèsia, els pacients han de romandre hospitalitzats, sota observació, un mínim de 24 hores. Durant les primeres 24-72 hores, depenent del tipus de cirurgia realitzada i de les condicions de salut del pacient, és quan més risc existeix de què apareguin complicacions postquirúrgiques.

pacientes-quirurgicos-survet-02
  • S’ha de controlar la recuperació de les constants vitals (ritme i freqüència cardíaca, respiració, polsos, pressió arterial…), l’aparició de possibles vòmits, el dolor, etc.
  • Alguns tipus de cirurgies, com les de l’aparell digestiu, requereixen una reintroducció progressiva de l’aliment; d’altres, donada la seva gravetat, requereixen Cures Intensives immediates després de la intervenció, per la qual cosa és necessari que el pacient romangui hospitalitzat.• Qualsevol anestèsia crea una hipotensió (pressió arterial baixa). Aquesta ha de ser monitorada i tractada -durant la intervenció i també durant les hores següents- amb fluids (sèrum/suero, gota a gota) endovenososper tal d’evitar problemes en un futur derivats d’aquesta.

Els pacients postquirúrgics han d’estar també vigilats per tal d’evitar postures incorrectes que, de vegades, adopten quan es troben sota els efectes de l’anestèsia i no són capaços de corregir per si mateixos.

El monitoratge hospitalari postquirúrgic permet detectar els problemes que es puguin produir durant les hores posteriors a la intervenció i actuar de manera immediata per resoldre’ls.

Si el vostre animal de companyia ha de ser operat o ha estat operat i teniu cap dubte pel que fa a la intervenció, al procediment anestèsic o a la seva recuperació, contacteu amb el nostre equip mèdic al 934 594 500.

Publiqueu un comentari