Què són les intoxicacions en gossos i gats: tipus i tractament

 

La intoxicació en gossos i gats es produeix per exposició, ingestió, injecció o inhalació de substàncies tòxiques. La gravetat de la intoxicació depèn de la toxicitat del producte, la forma d’introducció, la dosi ingerida i l’edat del pacient.

En termes generals, els signes clínics per ingestió i intoxicació són:

 • Excitació, atàxia (descoordinació en el moviment de les parts del cos), tremolors musculars, convulsions.
 • Vòmits, diarrea, incontinència urinària.
 • Taquicàrdia, arrítmies cardíaques.
 • Dolor abdominal.
 • Hematúria (presència de sang en l’orina).
 • Cianosi (coloració blavosa a les mucoses).
 • Coma i fins i tot mort sobtada a conseqüència de les arrítmies cardíaques.

Diagnòstic i tractament

Davant els primers símptomes o sospita de què el vostre gos o gat ha patit una intoxicació cal que contacteu urgentment amb el veterinari. Aquest realitzarà l’anamnesi del cas i obtindrà els detalls importants sobre el mateix.  El diagnòstic es basarà en la història i els signes clínics del pacient. També es recomanen proves hemàtiques i d’imatge.

El tractament inclou la inducció del vòmit, encara que hagin passat més de dues hores. L’animal ha d’estar sota observació veterinària i es dóna un tractament de suport, segons la simptomatologia que mostra l’animal. S’ha de controlar sobretot l’aparició d’arrítmies i també la diüresi.

Pot ser necessària teràpia anticonvulsiva, antiarrítmica, etc.

Alguns tipus d'intoxicacions

La intoxicació en gossos o gats es pot produir a partir de l’exposició, ingestió, injecció o inhalació de moltes substàncies tòxiques diferents. En aquest post, us en volem parlar d’algunes que, tot sovint, atenem a SURvet hospital veterinari d’urgències.

Intoxicació per Aspirina

L’aspirina, un antiinflamatori no esteroide utilitzat molt sovint per tractar els humans, pot ser utilitzada de manera errònia en un animal. Les dosis terapèutiques i les tòxiques són molt similars: un petit error de càlcul pot provocar problemes.

Els gats encara es veuen més afectats que els gossos pel consum d’aspirina, ja que els manca un enzim al fetge que els permeti eliminar-la més ràpidament de l’organisme.

Quan s’administra juntament amb altres fàrmacs antiinflamatoris o bé s’administra a un animal que té problemes renals i/o hepàtics, la toxicitat es veu incrementada. Per tant, igual que fem amb qualsevol altre medicament, cal vigilar molt i mai deixar-les a l’abast dels gossos o gats.

Quins són els signes d’intoxicacions en gossos i gats?

Un animal que s’hagi intoxicat presentarà els següents signes entre les 4-6 hores postingesta:

 • Depressió.
 • Anorèxia (pèrdua de la gana).
 • Hipertèrmia (augment de la temperatura).
 • Hiperglucèmia (glucosa elevada en sang).
 • Glucosúria (presència de glucosa en orina).
 • Vòmits.
 • Taquipnea (respiració incrementada de freqüència).
 • Hematèmesis (vòmit amb sang procedent del tub digestiu).

Si el quadre mèdic progressa i l’animal es descompensa, es pot produir una fallida renal, insuficiència hepàtica, coma, edema pulmonar i fins i tot la mort.

Quin és el tractament per les intoxicacions en gossos i gats?

És de vital importància iniciar un tractament amb fluïdoteràpia agressiva. Per tant, l’animal requerirà ingrés hospitalari.

Si fa menys de 90 minuts que ha ingerit l’aspirina, els veterinaris podrem mirar de forçar-li el vòmit i fer-li una rentada gàstrica. També podrem administrar substàncies adsorbents per evitar que els tòxics passin de l’intestí a la sang.

Haurem de tenir molta cura de la funcionalitat renal del gos o gat i vigilar la quantitat d’orina que produeix. Si no és un volum adequat, s’haurà de forçar que l’animal orini, administrant més fluids i diürètics. Controlarem també els signes gastrointestinals (vòmits) i aplicarem un tractament de suport.

Quin és el pronòstic?

El pronòstic de l’animal dependrà de la dosi d’aspirina ingerida, de les hores que fa de la ingesta, dels signes clínics i, en gran manera, de l’afectació dels òrgans vitals: fetge i ronyó. També haurem de veure quina és l’evolució una vegada instaurat el tractament.

intoxicacions en gossos i gats

Intoxicació per Ibuprofèn

(Veterinary Clinics of NorthAmerica. Small Animal Practice. Vol 42. No 2. March 2012)

L’Ibuprofèn és un antiinflamatori no esteroide, antipirètic amb propietats analgèsiques tant en animals com en humans. Té accions farmacològiques similars a les de l’Aspirina, la Fenilbutazona i la Indometacina. S’utilitza per tractar artritis reumatoide aguda i osteoartrosis, així com per miàlgies, febre i diferents problemes musculoesquelètics i ginecològics.

L’Ibuprofèn pot causar úlceres gàstriques i perforacions en gossos a dosis de 5mg/kg i no es recomana el seu ús a llarg termini.

Els efectes tòxics documentats són la irritació intestinal, les hemorràgies gastrointestinals i dany renal. A més a més es pot produir una depressió del sistema nerviós central, hipotensió, atàxia, efectes cardíacs i convulsions.

L’ibuprofèn té un marge terapèutic estret en gossos.

 • S’ha reportat que, amb l’administració de només una dosis aguda,ja es poden presentar signes com diarrea, vòmits, nàusees, dolor abdominal i anorèxia.
 • Amb dosis mitjanament altes ja podríem trobar-nos davant d’una fallida renal.
 • Amb una dosi superior a 400 mg/kg podríem tenir signes neurològics (atàxia, depressió i coma).
 • Dosis superiors a 600 mg/kg es considerarien letals.

Els gats són susceptibles a l’ibuprofèn amb la meitat de dosis que els gossos. Són especialment sensibles als antiinflamatoris no esteroides per la seva limitació a glucoronoconjugar.

En fures els signes poden ser més greus encara que els que es produeixen en gossos (símptomes neurològics, gastrointestinals i renals).

Per tant, cal vigilar moltíssim, amb l’Ibuprofèn.

Intoxicació per Paracetamol

El paracetamol, un antiinflamatori no esteroide utilitzat en humana per disminuir el dolor i la febre, s’utilitza de forma incorrecta en animals.

És més perillós en gats que en gossos. La gravetat de la intoxicació dependrà, en gran part, de la dosi que ingereixi. Els felins no tenen un enzim que ajudi a eliminar la substància via fetge de l’organisme i això fa que s’acumuli. Són més susceptibles a patir problemes sistèmics com una fallida renal aguda, anèmia, etc.

Què haurem de fer davant d’una intoxicació per Paracetamol?

Caldrà portar el nostre gat o gos immediatament al veterinari. Si fa menys de 90 minuts de la ingesta, es podrà induir el vòmit. Caldrà ingrés hospitalari per administrar la medicació adequada i veure l’evolució del pacient.

Quin és el tractament?

Existeix un antídot: la N-acetilcisteïna. S’ha d’administrar dins de les primeres 12 hores d’ingrés per aconseguir l’efecte: ajuda a millorar la circulació hepàtica. S’ha d’administrar via intravenosa, per tant, haurem de col·locar un catèter a l’animal. Els efectes de l’antídot, es poden començar a veure 48 hores després de l’administració.

També caldrà administrar fluïdoteràpia, ajudant així a eliminar el tòxic via renal. A més, si l’animal ha entrat en una fallida renal, els fluids ajudaran a millorar la funció renal.
Serà important controlar la funcionalitat hepàtica i els valors renals mitjançant analítiques sanguínies.

Si l’animal presenta un compromís respiratori, caldrà administrar oxigen. Si l’anèmia és molt severa, s’haurà d’iniciar una transfusió sanguínia.

Quin és el pronòstic?

Igual que davant d’una ingesta d’aspirina, aquest dependrà de la dosi ingerida, de les hores que han passat des de l’accident, dels signes clínics i, en gran manera, de l’afectació dels òrgans vitals (fetge i ronyó). També haurem de veure quina és l’evolució un cop instaurat el tractament.

Intoxicació per Piretrines

La piretrina o piretroide (la permetrina és la principal) és un compost orgànic que s’utilitza com a insecticida. Són substàncies neurotòxiques que s’uneixen als canals de sodi de la superfície de la cèl·lula nerviosa, provocant el bloqueig de la conducció d’impulsos, ja que no es produeix la despolarització correcta de la membrana.
Aquests compostos s’utilitzen com antiparasitaris per a gossos, destruint als agents patògens, però si s’administra a un gat, els seus efectes poden ser nocius per a ell.

La permetrina s’elimina pel fetge mitjançant la glucuronidació, és a dir, s’excreten pels ronyons. Els gats tenen una deficiència de l”enzim glucurònic Transferasa, incapacitant-los així aquesta funció.

Quins són els signes?

Els signes que es presenten davant d’una intoxicació per Piretrines són principalment nerviosos: convulsions, tremolors, hiperexcitabilitat, atàxia, hiperestèsia…
Altres, menys freqüents, poden ser vòmits, febre, pupil·les dilatades, postració i hipersalivació.

Poden aparèixer després d’una hora de l’exposició i fins a les 6 hores, tot depèn de la via d’administració, el pes de l’animal, la dosi a la qual se l’ha exposat…

Quin és el tractament?

Malauradament no existeix un antídot que reverteixi els efectes dels piretroides. S’ha d’actuar de manera simptomàtica.

Primer de tot cal rentar l’animal abundantment amb sabó neutre per treure les restes d’antiparasitari que pugui quedar i ser absorbit. Si l’animal s’ha llepat, haurem de fer-lo vomitar (si han passat menys de dues hores) i administrar-li carbó actiu (substància adsorbent).

Caldrà un monitoratge intensiu per tractar les possibles convulsions, administrant fluïdoteràpia i tractament anticonvulsiu. Per tant, se’n requereix l’ingrés.

Quin és el pronòstic?

Tot dependrà de la dosi i el temps que hagi passat. Si l’animal no millora en les 24-48 hores següents, el pronòstic empitjora.

És probable que si l’animal es recupera, puguin quedar signes neurològics permanents.

Intoxicació per Xocolata i altres Metilxantines

Les metilxantines són substàncies que trobem al cafè, cacau, xocolata, etc. La forma d’actuar d’aquests components és en catecolamines (adrenalina, noradrenalina), augmentant-les.

intoxicacions en gossos i gats

Quins són els signes?

Aquest són els signes que poden aparèixer dins les primeres 12 hores de la ingesta i que l’animal pot presentar:

 • Vòmits, diarrea.
 • Hiperexcitació, nerviosisme, tremolors.
 • Taquicàrdia, arrítmies.
 • Hipertensió.
 • Hipertèrmia (temperatura corporal anormalment alta).
 • Convulsions.
 • Coma i fins i tot mort de l’animal.

La gravetat dels símptomes de la intoxicació que es presentin dependrà de la dosi ingerida i del pes de l’animal.

Quin és el tractament?

Davant la més mínima sospita de què el nostre gos o gat ha ingerit xocolata o altres metilxantines, cal que ens desplacem urgentment a un centre veterinari. Un cop allà, el professional determinarà l’estat i proves diagnòstiques que cal realitzar.

 • Si l’animal està conscient, s’induirà el vòmit (sempre que no hagin passat més de 90 minuts).
 • Es realitzarà una rentada gàstrica, carbó actiu i laxants. Si ha ingerit xocolata, aquesta pot formar una gran massa a estómac, per tant, el rentatge s’ha de fer amb aigua temperada (sempre que no hagin passat més de 2 hores, llavors no es pot fer el rentatge).  Les metilxantines tenen circulació enterohepàtica, haurem d’administrar carbó actiu en diferents dosis.
 • Fluïdoteràpia: amb això afavorirem l’eliminació del tòxic via urinària.
 • Protectors gàstrics: s’administraran sempre que l’animal presenti alteracions digestives.
 • Antiarrítmics: si l’animal presenta alteracions en la freqüència.
 • Altres tractaments: oxigen, sedació, atropina…

Quin és el pronòstic?

Si l’animal ha estat atès ràpidament, la quantitat ingerida és poca segons el pes, els signes clínics són lleus… el pronòstic és favorable. També és important veure com respon el pacient al tractament, un cop passat un temps sota observació.

Si sospiteu que el vostre gos o gat ha patit una intoxicació, cal actual ràpidament.
Podeu contactar amb el nostre equip mèdic a través del telèfon
 934 594 500.

Publiqueu un comentari